پارچه رنگ گير مخصوص لباسهاي رنگي

پارچه رنگ گير مخصوص لباسهاي رنگي

پارچه رنگ گير دالي جهت جذب رنگ ، خاك ، مو، و ساير مواد

همراه لباس كه در زمان شست و شو از لباسها خارج مي گردد مناسب مي باشد

اين محصول با جذب رنگ خارج شده از لباسها مانع از رنگي شدن ساير لباسها مي گردد

و با جذب كرك و مو هاي خارج شده از لباسها مانع از پخش شدن انها در داخل ماشين لباسشويي مي گردد

پارچه رنگ گير دالي با جذب رنگ به عنوان مگنت رنگ در جهان شناخته شده است و به باقي ماندن رنگ در پارچه

كمك نموده و باعث حفظ كيفيت رنگ لباس مي گردد.