مايع شوينده مخصوص لباسهاي رنگي dalli

مايع شوينده مخصوص لباسهاي رنگي

حاوي مواد پاك كننده لباس از انواع آلودگي ها

حاوي مواد محافظ رنگ پارچه و محافظ كيفيت رنگ پارچه در اثر شست وشو هاي مكرر

داراي رايحه اي دلنشين

دارا مواد پاك كننده و معطر كننده ماشين لباسشويي

حاوي مواد درخشان كننده الياف پارچه

حاوي مواد محافظ الياف پارچه و حاوي مواد نرم كننده

مانع از خشكي و شكنندگي الياف پارچه مي گردد

دوستدار محيط زيست