اسپري اتو evidur

اسپري اتو

علاوه بر مرطوب نمودن لباس حاوي مواد مناسب جهت راحت تر اتو شدن لباسها مي باشد

داراي رايحه اي دلنشين مي باشد