پارچه رنگ گير مخصوص لباسهاي تيره و مشكي

پارچه رنگ گير مخصوص لباسهاي تيره و مشكيdalli tucher

اين محصول با جذب رنگ مشكي ازاد شده از لباسهاي تيره مانع از

انتشار آن در ماشين لباسشويي و آغشته شدن ساير لباسها به رنگ مي گردد

dalli tucher با جذب كرك هاي ازاد شده از ساير لباسها مانع از انتشار آنها

در داخل ماشين لباسشويي مي گردد و به حفظ كيفيت رنگ لباس كمك مي نمايد