پارچه رنگ گير مخصوص لباسهاي سفيد

پارچه رنگ گير مخصوص لباسهاي سفيد dalli tucher

اين پارچه در دنيا به عنوان مگنت رنگ شناخته شده است و

با جذب رنگ ازاد شده از لباسها در زمان شست و شو

مانع از اغشته شدن ساير لباسها و رنگي شدن آنها مي گردد

پارچه رنگ گير مخصوص لباسهاي سفيد مانع از كدر شدن رنگ لباسهاي سفيد

پس از چند بار شست و شو مي گردد و باعث حفظ كيفيت رنگ سفيدپارچه مي گردد

با جذب كرك و موهاي موجود در لابه لاي بافت پارچه مانع از انتشار آنها در داخل ماشين لباسشويي

و آلوده شدن ساير لباسها مي گردد